Paolo Liverani, "Il museo come "Spolienraum"", in: Stefan Altekamp, Carmen Marcks-Jacobs and Peter Seiler (Eds.), Perspektiven der Spolienforschung 1. Spoliierung und Transposition, Berlin, Boston: De Gruyter, 2013, 351–366

Published In

Stefan Altekamp, Carmen Marcks-Jacobs and Peter Seiler (Eds.), Perspektiven der Spolienforschung 1. Spoliierung und Transposition, Berlin, Boston: De Gruyter, 2013