Ulrich Gehn, "Phänomene der Spoliierung bei statuarischen Ehrungen in der Spätantike", in: Stefan Altekamp, Carmen Marcks-Jacobs and Peter Seiler (Eds.), Perspektiven der Spolienforschung 1. Spoliierung und Transposition, Berlin, Boston: De Gruyter, 2013, 47–84

Published In

Stefan Altekamp, Carmen Marcks-Jacobs and Peter Seiler (Eds.), Perspektiven der Spolienforschung 1. Spoliierung und Transposition, Berlin, Boston: De Gruyter, 2013